Sunday, 8 August 2021

دیروز شنبه 16 مرداد 1400 -دلار در بازار آزاد رشد قیمت را تجربه کرد .بطوری که دلار در بازار آزاد که چهار روز پیش تا 25510 تومان رسیده بود دیروز با رشد 15 صدم درصدی به 25550 تومان رسید