Saturday, 16 October 2021


قیمت دلار در بازار آزاد روز پنجشنبه ۲۲ مهر با 69 تومان کاهش، 27,087 تومان معامله شد. در طی معاملات روز پنجشنبه ، 27,248 تومان بیشترین قیمت و 27,040 تومان کمترین قیمت ثبت شده برای دلار است.
علیرغم آنکه دلار در اخرین روز هفته مسیر کاهشی را پیمود ، معاملات پشت خطی روز جمعه کمر به افزایش قیمت دلار بست . اخرین نرخ این بازار در ساعت ۱۱ شب روی عدد 27280 تومان ایستاد .