Saturday, 14 August 2021

به گزارش تجارت نیوز -قیمت دلار در بازار آزاد روز پنجشسنبه 21 مرداد با 177 تومان کاهش -26432 تومان معامته شد ودر طی معامتات همین روز -26684 تومان بیشترین قیمت و 26289د تومان کمترین قیمت ثبت شده برای دلار است